Logo Bezručova škola Beskydy

Domov daleko od domova

Bezručova škola

info@bezrucovaskola.cz
604 318 468
Naše pravidla

Ubytovací řád

1.

Hotel může ubytovat hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným platným dokladem totožnosti.

2.

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v hotelu, tak v přilehlém okolí.

3.

V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem recepce.

4.

V době od 22 hod. do 7 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

5. 

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

6. 

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji, uzavřít dveře a uzamknout pokoji.

7.

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

8.

Host nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

9.

Host je povinen dbát o to, aby nezletilé děti nebyly ponechány bez dozoru dospělých.

10.

V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14.00 hodin. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla – li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 11.00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní – li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den.

11. 

V prostorách hotelu je přísný zákaz kouření kromě míst k tomu určených (venkovní prostory a prostory s popelníkem).

12.

V celém objektu hotelu platí zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.

13.

Za klenoty, peníze a jiné cenné věci hotel neodpovídá.

14. 

Hotel odpovídá hostům za škody na jejich věcech vnesených do pokojů podle obecně platných právních předpisů.

15.

Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

16.

Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je hotel oprávněn odmítnout jeho ubytování.

17.

Hoteloví hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

18.

Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.

19.

Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky apod.) a dále notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

20.

Sortiment zboží v minibaru není zahrnut do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží z minibaru je host povinen uhradit na recepci hotelu.

21.

Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.

22.

Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz hotelu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.

23.

Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

Kontaktujte nás

Bez váhání se na nás obracejte s Vašimi požadavky a přáními – naším cílem je učinit Váš pobyt nezapomenutelným a uspokojivým v každém ohledu. Jakékoliv Vaše komentáře či připomínky nám pomohou zlepšit úroveň našich služeb tak, aby naplnila i ta největší očekávání všech našich hostů.

Provozovatel

Ing. Martin Bitta
Kotrská 265, Velká Polom, 747 64
IČ: 75183455
DIČ: CZ7504205544

604 318 468
info@bezrucovaskola.cz

11 + 12 =